Anthony Murfettt Anthony Murfettt Australian Space Agency, Canberra, Australia