Elena Luchitskaya Elena Luchitskaya IBMP RAS, Moscow, Russia