Kazuto Suzuki Kazuto Suzuki Hokkaido University, Japan