Seth Shostak Seth Shostak SETI Institute, Mountain View, California, USA