V.M. Lipunov V.M. Lipunov Space Monitoring Laboratory, Moscow State University, Moscow