Valery Klyushnikov Valery Klyushnikov Senior Researcher